USAHA Algemene Voorwaarden


Trainingen
1. De kennis en vaardigheden die leden tijdens de training opdoen, mogen op generlei wijze worden misbruikt of zonder expliciete toestemming aan anderen worden overgedragen.
2. Deelname geschiedt geheel op eigen risico! De (boks)activiteiten betreffen een lichamelijke activiteit waarbij een gerede risico op blessures of ander letsel aanwezig is. USAHA TILBURG en de daaraan verbonden trainers zijn niet aansprakelijk voor blessures/letsel/materiële of immateriële schade die direct of indirect is opgelopen ten gevolge van de trainingen en/of activiteiten.
3. USAHA TILBURG is niet aansprakelijk voor het zoek raken door verlies, diefstal en/of beschadigingen van eigendommen van deelnemers tijdens de trainingen en overige activiteiten.
4. De kosten voor herstel voor beschadigingen aan of goederen in en rond de sportzaal, worden verhaald op de veroorzaker(s)/deelnemers.
5. Deelnemers zijn verplicht aan de trainers melding te doen van gezondheidsproblemen/blessures en dergelijke. Deelname geschiedt hierbij ook op eigen risico.
6. Deelnemers verklaren de activiteiten op een sportieve wijze uit te voeren en agressie of ander onbehoorlijk gedrag wordt niet getolereerd.

Hygiëne en veiligheid
1. Er wordt getraind met binnensportschoenen.
2. Het dragen van sieraden en/of piercings is niet toegestaan.
3. Het gebruik van onveilige trainingsmaterialen is verboden.
4. Het gebruik van doping en stimulerende middel is ten strengste verboden.
5. Boksers dragen tijdens de trainingen/activiteiten altijd bandages en bokshandschoenen.
6. Tijdens het sparren wordt een bitje verreist!

Inschrijving en contributie
1. Bij inschrijving moeten deelnemers een geldig identiteitskaart overleggen. Voor jongeren onder de 18 jaar geldt dat ouders het inschrijfformulier voor akkoord dienen te ondertekenen.
2. De contributie wordt betaald bij aanvang van een strippenkaart of abonnement
3. USAHA TILBURG behoudt zich te allen tijde het recht voor leden het lidmaatschap te ontzeggen en/of toegang tot deelname van de trainingen/activiteiten te weigeren.

Opzegging
1. Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk geschieden via de mail : Nicole.care@home.nl